scroll top
BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
1.
Thành lập tổ chức quản lý
Để phát huy hiệu quả vai trò tổ chức quản lý bảo mật thông tin cá nhân, công ty chúng tôi thành lập tổ chức quản lý có quy định chức năng, trách nhiệm và quyền hạn cụ thể.
2.
Biện pháp quản lý phù hợp
Chúng tôi giáo dục, phổ biến nội dung văn bản quản lý bảo mật thông tin cá nhân đến toàn thể nhân viên và thực hiện, quản lý hợp lý.
3.
Nghiêm cấm sử dụng ngoài mục đích quy định
Nhằm tránh việc sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích quy định, công ty chúng tôi soạn thảo, thực hiện và duy trì các trình tự tiến hành với những đối sách cần thiết.
4.
Tuân thủ pháp lệnh, quy định của nhà nước
Nhằm tuân thủ đúng theo những pháp lệnh của nhà nước về việc bảo mật thông tin cá nhân cũng như những nguyên tắc chỉ đạo và quy định của nhà nước, công ty chúng tôi lập ra kế hoạch và soạn thảo văn bản quản lý bảo mật thông tin cá nhân thích hợp.
5.
Thực thi đối sách an toàn
Nhằm đảm bảo tính an toàn và tính chính xác của thông tin cá nhân thuộc sự quản lý của công ty, công ty chúng tôi tiến hành các biện pháp dự phòng và xử lý phù hợp về việc rò rỉ, mất mát, thiệt hại thông tin cá nhân.
6.
Hỗ trợ trao đổi và khiếu nại
Khi nhận được trao đổi, khiếu nại về cách xử lý thông tin cá nhân, quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, để có thể tổ chức đối ứng một cách nhanh chóng và phù hợp, công ty chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại những hệ thống cần thiết, thiết lập trình tự xử lý và duy trì, chấp hành nghiêm chỉnh theo trình tự, hệ thống được quy định.
7.
Cải tiến liên tục
Phương châm này được quy định là phương châm tối cao của quản lý bảo mật thông tin cá nhân. Quản lý bảo mật thông tin sẽ được giám sát nội bộ liên tục tiến hành đánh giá, tổ chức cải tiến và duy trì theo tiêu chuẩn đó.