scroll top
hồ sơ cần chuẩn bị khi ĐĂNG KÝ tham gia chương trình Thực tập sinh
Chứng minh
nhân dân
Hộ chiếu
(Passport)
Đơn xác nhận tình
trạng hôn nhân
(đối với trường hợp
chưa kết hôn)
Đơn xác nhận
hạnh kiểm/
Đơn xác nhận
tiền án tiền sự
Phí khám sức khỏe Nam: 1.010.000 VND Nữ: 1.040.000 VND
4 ảnh 4x6
(chuẩn quốc tế)
Đối với các ứng viên
đã từng đăng ký/ tham
gia đi làm việc/ du
học/ giao lưu văn hóa/
du lịch/… tại nước
ngoài, cần đem theo
toàn bộ hồ sơ liên
quan